19. bis 26. Juli 2020

Fischertagsverein
von Oberfischer Jürgen Kolb

Fischerspruch 2005

FISCHERSPRUCH 2005

von Jürgen Kolb

Grüaß ui Gott ond guata Morga,
an so am Dag geits koine Sorga,
heit isch onsr Fischerdag.
Gäscht ond Fischer, dia sich troffa,
ond uf ’m Schranna zematgloffa,
iatz no vor am Achteschlag.

Leit aus alle Herra Länder,
schtandat heit am Schtadtbachgländer,
freiat sich an onserm Fescht.
Bis vo Auschtralien henda donda,
hott mancher dia alt Hoimat gfonda,
des isch doch mit s’Allerbescht.

Fir mi gilts iatz no z’resümiera,
ond em Hira denn zom schtriala,
alls was arg gweah odr schea.
Ka it schada vor am denka
d’Nes no en da Hompa z’henka
onsrm Hoimatfescht a »Höh’«.

D’Knochama, der schwaze Koga,
isch letschts Jauhr öftr komma gfloga,
sellem Buscht kommt koinr aus.
Noch langr Krangat, dia se blogat,
send zwoi moin ih iatz guat versorgat,
au wenn dr Abschied war a Graus.

Rosmarie Finanzminischter,
gschtanda isch wia a Philischter
in dr Vorschtandsmänner Rond.
Wia oft war dr Dieter Büttl, hott
ausgruafa em blaua Kittel
ond gsorgat, dass d’Forella gsond.

Boide bleibat overgeassa,
jedem der en Narra gfreaßa
hott am Fischerdagsverei.
Lupfat uire Hiat ond Bära,
gugat nauf ond land se hera,
onsern Dank – auf schlagat ei.

Em Friedhof dussa in de Wipfl,
do hausat Kräha desch dr Gipfl,
weard all mendr mit dr Zeit.
Dr Pfarrer duasch am Grab kaum hera,
alls voll Dreck, kasch di it wehra,
Vegel geltat meh wia d’Leit.

>Em Schtadtpark dond, em weita Rond,
do laufat viele mit’m Hond,
ond fraiat sich am Leaba.
Bloß vo am gringa Bildungsschtand,
send d’Haufa dia boid flagga land,
des isch doch voll d’neaba.

Schlimmer no so Zeitgenossa,
dia mit Dreck ond Stoinr gschossa,
bloagat eisr Schwanapaar.
Wer Viechr quält zom Zeitvertreib,
der hot koin Aschtand in seim Leib,
selle ghert dr Grend vrschla.

Acht Jauhr lang duat dr Raut seniera:
Wo na s’Kulturzentrum plaziera,
kasch it grad sa es häb bressiert.
S’Kamewerk weard juscht gricht ond gweislat,
neaba det dr Komposcht meichtlat,
det isch neamat it scheniert.

D’FOS isch nui – a bsondra Schual.
Ausschtattung »top«, Geschtaltung »cool«,
s’Ausseah wiagt d’Funktion it auf.
Wer plant ond baut sechs Metr Diera,
der isch doch it ganz reacht im Hira
sott sell na schtau ond heba auf.

Alls was vo Rang en onserm Schtädtle,
Heisr, Stoinr, Türm ond Gätle,
griagt jedr zoigat ond erklärt.
Beim Grusla odr Schnaboliera,
quer durch d’Schtadt duats intressiera,
dia Führunga send Lobes wert.

Pfengschta war huir mitte Moi,
prompt fallt de Zeitongsschreiber ei,
frogat d’Leit noch Grond ond Sinn.
Dia moischte drucksat omanand,
Hauptsach isch, dass frei mir hand,
ond ih an Dag vom Gschäft futt bin.

Im hoa Raut wird dischgeriert,
lang priaft ond nochdenkt oscheniert,
so gand oft viel Jauhr ens Land.
Ond wenn ma lang em Plenum gseassa,
kommts vor, dass manche hand vergeassa,
wia se s’letschtmoal agschtemmt hand.

Sechzg Jauhr lang scho, s’isch a Seaga,
derfat mir in Frieda leaba,
so lang hotts des no nia gee.
So hand mir letschthee ennawora
gegs fanatisch Blede bisch vrlora,
dia machat Leit mit Bomba hee.

Hoch dr Hompa, lupfat d’Bära,
oinr weard heit Kenig wera,
em »Butler« isch scho mentisch bang.
Neigjugt weard erscht noch’m Böller,
wadat auf den koiza Schnöller,
ih wensch all an guata Fang.

Höh ! Höh ! Höh !